jakar da aka rufe ta baya

jakar da aka rufe ta baya