jakar da aka rufe ta tsakiya

jakar da aka rufe ta tsakiya